top of page

Hållbarhet i fokus, Property Maintenance tar ett socialt ansvar

Property Maintenance verksamhet styrs systematiskt i linje med de globala och nationella hållbarhetsmålen för hur vår verksamhet påverkar människan, miljön och samhället över tid.

Våra kunder, medarbetare och övriga intressenter ska känna sig trygga i att Property Maintenance bedriver sin verksamhet på ett hållbart, professionellt, lönsamt och säkert sätt med socialt ansvarstagande.

Nedan ser du våra fokusområden

Image by Devon Janse van Rensburg

Hälsosamma & hållbara fastigheter

Image by Luca Bravo

Minskad miljö & klimatpåverkan

Image by Nastuh Abootalebi

Hållbar arbetsplats

Miljö & hållbarhetspolicy
Property Maintenance

Milöjö bild 1.jpg
pexels-singkham-1108572.jpg

Medarbetare
Property Maintenance

Image by Joshua Sukoff
Image by sol

"Vi utvecklas tillsammans"

Med stort ansvarstagande och engagemang från våra medarbetare så skapar vi tillsammans en trygg och trivsam arbetsplats. Vi lär oss av varandra och hjälper varandra att uppnå en vardag att trivas i både på jobbet och hemma.

Varje medarbetare på Property Maintenance är härligt unika med sina inspirerande erfarenheter som stärker vår verksamhet utifrån deras kompetenser och drivkrafter.

"Din trygghet & säkerhet bidrar till allas trygghet & säkerhet"

Trygg, säker och trivsam arbetsplats är nyckeln till välmående, arbetsmiljöarbetet inom Property Maintenance är varje medarbetares ansvar, där varje medarbetare är delaktig i arbetsmiljöarbetet eftersom det påverkar och berör oss alla.

Få att nå målet med 0 olyckor så jobbar vi kontinuerligt med att förebygga risker i vår arbetsmiljö där säkerhet är en konstant punkt på alla möten samt vid varje arbete som påbörjas. Lika väl som man gör en riskbedömning i sin vardag hemma så ska det vara en självklarhet i arbetet.

"När våra medarbetare mår bra så mår Property Maintenance bra"

En kropp ska orka hålla närmare 100 år. En bra balans i arbete och fritid är en stadig grund för att man ska kunna lyckas, men likväl så är fysisk aktivitet en välkänd hälsofördel. Property Maintenance uppmuntrar alla sina medarbetare till fysisk aktivitet genom exempelvis friskvårdsbidrag.

Property Maintenance -

Arbetar för hållbara lösningar inom företagets tjänster. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare och vårt kunderbjudande. Inom vår verksamhet anstränger vi oss för miljön. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.

Vår miljö -

och hållbarhetspolicy definierar vår standard för att driva och utveckla vår verksamhet och våra tjänster mot klimatneutralitet, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla medarbetare på Property Maintenance har ett ansvar att följa denna policy och integrera miljö och klimat i sitt dagliga arbete.

Vi arbetar för framtiden -

Vår verksamhet ska representera och eftersträva hållbar utveckling. Vi strävar således efter att bidra till dom nationella miljömålen. De nationella miljömålen ger en helhetsbild av det arbete som behöver göras på miljöområdet i Sverige och globalt. Att förhålla Property Maintenance verksamhet till de nationella målen hjälper oss att välja ut de miljöaspekter som är mest väsentliga.

Inköp -

Vid inköp ska när möjlighet finns välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten, detta för att minska vårt klimatavtryck. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter.

Leverantörer -

Property Maintenance ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan. Vi vill kunna inspirera och påverka våra huvudleverantörer till att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Resor & transporter -

Vid resor och transporter i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan. På Property Maintenance så ska samtliga bilar som köps in vara av Euro 6 klass.

Energi -

I verksamheten förbrukas energi bland annat i form av värme, varmvatten och el. Property Maintenance arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt. Detta är samtidigt en tjänst där vi hjälper våra kunder att nå sina energi och miljömål.

Kemikalier -

I den ringa mängd kemikalier som används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan. Vår lägstanivå är ”accepteras” enligt Byggvarubedömningen.

Stockholm.jpg

Vi söker ständigt efter bra medarbetare, skicka in din ansökan idag.

Vår strategi är att följa dem globala målen.

Globala målen strategi.jpg
bottom of page